Mi gradimo mostove saradnje

Član Senata može postati svako fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, koje prihvata ciljeve određene ovim Statutom, pod sledećim uslovima:

  1. da su njegove aktivnosti vođene filozofijom i principima koji su isti ili bliski ciljevima i zadacima Senata;
  2. da je na nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou identifikovan kao lider i uzor u oblasti svog delovanja;
  3. da svojim aktivnostima može i želi da doprinese ostvarivanju ciljeva i unapređenju rada Senata;
  4. da da izjavu o izričitom i bezuslovnom prihvatanju Statuta Senata (Izjava o prihvatanju Statuta);
  5. da uplati iznos upisnine, u skladu sa Pravilnikom o upisnini i članarini Senata.

Senat ima sledeće grupe članova:

  • Senatori/Senatorke koje čine preduzetnici, lica koja se bave naučnom, umetničkom ili savetodavnom delatnošću, kao i privredni subjekti, udruženja i druge ustanove i organizacije. Privredni subjekti, udruženja i druge ustanove i organizacije učestvuju u radu Senata preko svog zastupnika (direktora, člana upravnog odbora ili drugog lica koje se nalazi na rukovodećoj poziciji);
  • Pokrovitelji koje čine pravna lica koja žele da pomognu i podrže aktivnosti Senata putem davanja priloga i donacija, i koja žele da steknu pristup servisima Senata.

Odluku o prijemu u članstvo Senata, donosi Upravni odbor.