Mi gradimo mostove saradnje

Predsedništvo ima sledeća ovlašćenja:

  1. Odgovorno je za vršenje nadzora nad ostvarivanjem statutarnih ciljeva Senata;
  2. Odlučuje o dodeli i prestanku svojstva Počasnog Senatora/ke;
  3. Nadzire rad komisija, sekcija i ostalih radnih tela Senata kojima rukovodi Upravni odbor;
  4. Promoviše ciljeve i aktivnosti Senata u javnosti;
  5. Nadzire rad Upravnog odbora;
  6. Vrši izbor Generalnog sekretara, izvršnog direktora i predstavnika za EU.

Predsedništvo je sastavljeno od Predsednika Senata, jednog Potpredsednika i jednog člana, koje bira Skupština Senata, a na predlog najmanje jednog člana Senata.

Članovi Predsedništva Senata su:

Danilo Marić, Unionclean, Predsednik Predsedništva

Bogdan Kuzmanović, NS SEME, Potpredsednik Predsedništva

Dragan Marković, Triglav osiguranje, član Predsedništva