Mi gradimo mostove saradnje

Skupština je najviši organ Senata koju čine svi članovi Senata sa pravom glasa.

Skupština ima sledeće nadležnosti:

 1. Usvaja Statut i njegove izmene i dopune;
 2. Odlučuje o promeni naziva Senata;
 3. Bira i razrešava članove Predsedništva;
 4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. Bira i razrešava Predsedavajućeg Skuštine;
 6. Odlučuje o udruživanju i pristupanju domaćim i/ili međunarodnim asocijacijama, mrežama i organizacijama na predlog Predsedništva;
 7. Usvaja godišnji plan aktivnosti i finansijski plan;
 8. Usvaja godišnji i finansijski izveštaj i izveštaj o radu;
 9. Odlučuje o obavljanju privredne delatnosti, na predlog Upravnog odbora;
 10. Odlučuje o statusnim promenama Senata na predlog Predsedništva;
 11. Odlučuje o prestanku rada Senata i izboru primaoca imovine Senata.