Mi gradimo mostove saradnje

Upravni odbor je operativni organ upravljanja Senatom. Upravni odbor ima najmanje 3 a najvise 7 članova. Članove Upravnog odbora bira skupština Senata, na predlog najmanje jednog člana Senata. Skupština istovremeno bira predsednika Upravnog odbora i zamenika predsednika Upravnog odbora, na predlog najmanje jednog člana Senata.

Upravni odbor ima sledeća ovlašćenja:

 1. Organizuje i upravlja radom Senata u skladu sa statutarnim ciljevima;
 2. Zajedno sa Predsedništvom odlučuje o prijemu i vrsti članstva, kao i o isključenju članova i poništavanju članstva u Senatu;
 3. Vrši izbor i odlučuje o prestanku angažovanja Sekretarijata i lica koje obavlja poslove knjigovodstva i poreskog savetovanja;
 4. Odlučuje o organizovanju pomoćnih organa, službi i radnih tela Senata, osim ako je ovim Statutom predviđeno drugačije;
 5. Zajedno sa Predsedništvom odlučuje o organizovanju regionalnih centara, sekcija, grupa, klubova, ogranaka i drugih organizacionih delova Senata, u skladu sa ovim Statutom;
 6. Donosi Pravilnik o članarinama i druga opšta akta Senata, čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine ili Predsedništva;
 7. Donosi Pravilnik o upisnini i članarini i druga opšta akta Senata, čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine ili Predsedništva, i donosi izmene i dopune tih akata;
 8. Predlaže Skupštini  finansijski plan i podnosi godišnji finansijski izveštaj na usvajanje;
 9. Predlaže Skupštini plan aktivnosti i izveštaj o radu Senata;
 10. Upravlja imovinom Senata i stara se o njenom namenskom korišćenju;
 11. Odlučuje o promeni sedišta i simbolima vizuelnog identiteta Senata;
 12. Vodi evidenciju o imovini i tekućim prihodima i rashodima Senata;
 13. Vodi evidenciju o članovima Senata;
 14. Stara se o javnosti rada Senata;
 15. Donosi poslovnik o svom radu;
 16. Obavlja i sve druge poslove i odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine, Predsedništva ili Zastupnika Senata.

Članovi Upravnog odbora Senata su:

Radovan Mijatović, Hemotehna, Predsednik Upravnog Odbora

Vladimir Jovanović, WP-Vertrieb GmbH, potpredsednik Upravnog Odbora

Tomislav Basta, Transnafta, član Upravnog Odbora

Đorđe Laluja, WP – Distribution, član Upravnog Odbora

Đorđe Popović, Arhitektonsko-građevinski institut, član Upravnog Odbora